Mokestis už sportinį ugdymą – 20,00 Eur/ mėn. – mokamas už einamąjį mėnesį iki 27 mėnesio dienos

BANKO PAVEDIME NURODYKITE VAIKO:

1. Vardą, pavardę, sporto šakos pavadinimą;

2. Mokėtojo (kliento) kodą (nurodytas mokėjimo kvite (formatas BANXXXXXXX). 

Nenurodžius šių duomenų, mokestis bus užskaitytas tik pateikus raštišką mokėtojo prašymą ir mokėjimo dokumento kopiją mokyklos direktoriui.

Jeigu mokate ne už vieną vaiką, kiekvienam kvitui darykite atskirą mokėjimą – būtinai nurodykite mokėtojo kodą specialioje mokėjimo pavedimo skiltyje.

Jeigu gautame kvite nurodyta suma su minuso ženklu, tai yra permoka ir mokėti nereikia.

SVARBU!

Dokumentai, įrodantys mokesčio lengvatą, pateikiami mokyklos vadovui per 3 darbo dienas po ligos.

Jeigu sportininko tėvai (globėjai, rūpintojai) arba pilnamečiai sportininkai laiku nepateikia ligą įrodančių dokumentų ir rašytinių paaiškinimų, mokestis neperskaičiuojamas ir skaičiuojamas bendra tvarka.

Atleidimas nuo mokesčio ar jo mažinimas

Nuo mokesčio atleidžiami:

1) neįgalūs sportininkai, pateikę neįgalumą patvirtinančius dokumentus;

2)  sportininkai iš nepasiturinčių šeimų, pateikę pažymą apie paskirtą socialinę paramą;

3) be tėvų globos likę sportininkai, kuriems nustatyta globa (rūpyba), pateikę tai patvirtinančius dokumentus;

4) paskutiniųjų metų Europos jaunių čempionatų 1–6 vietų, Europos jaunimo ir suaugusiųjų čempionatų 1–8 vietų, pasaulio jaunių čempionatų 1–8 vietų, pasaulio jaunimo čempionatų 1–10 vietų, pasaulio suaugusiųjų čempionatų 1–12 vietų laimėtojai, olimpinių žaidynių dalyviai, Lietuvos jaunimo čempionato 1 vietos ir Lietuvos suaugusiųjų čempionato 1–3 vietų laimėtojai – vieniems metams nuo laimėjimo dienos;

5) atvykę iš Ukrainos ir laikinai gyvenantys Lietuvoje sportininkai, pateikę tai patvirtinančius dokumentus.

Mokestis mažinamas 50 procentų

sportininkams iš šeimų, kuriose auga 3 ir daugiau vaikų (pateikus tai įrodančius dokumentus).

Pasikeitus bet kokioms mokesčio lengvatą lemiančioms aplinkybėms, sportininkų tėvai (globėjai, rūpintojai) arba pilnamečiai sportininkai privalo per 10 dienų informuoti raštu mokyklų, kurias lanko sportininkai, vadovus.

Sportininkų atleidimo nuo mokesčio už sporto mokymą tvarką reglamentuoja Mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose tvarkos aprašas (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-278 redakcija)

Mokesčio už einamąjį mėnesį mažinimas ar atleidimas nuo jo

Mokestis už einamąjį mėnesį nemokamas:

1)  sportininkų trenerių atostogų arba ligos metu, jeigu treneris per einamąjį mėnesį atostogauja arba serga daugiau kaip 20 dienų iš eilės ir jo treniruojami sportininkai nėra priskirti kitam mokyklos treneriui;

2) jeigu sportininkas dėl ligos per einamąjį mėnesį nelankė mokyklos daugiau kaip 20 dienų iš eilės ir pateikė ligą patvirtinančią gydytojo pažymą  arba įrašą apie ligą iš elektroninio sveikatos portalo esveikata.lt ir rašytinį paaiškinimą (jeigu sportininkas nepilnametis, paaiškinimą rašo tėvai (globėjai, rūpintojai));

3) karantino ir (ar) ekstremaliųjų situacijų metu, jeigu sporto mokymas per einamąjį mėnesį nevykdomas (stabdomas) 20 dienų iš eilės.

Mokestis už einamąjį mėnesį mažinamas 50 procentų:

1) jeigu sportininkas dėl ligos per einamąjį mėnesį nelankė mokyklos ne mažiau kaip 14 dienų iš eilės ir pateikė ligą patvirtinančią gydytojo pažymą arba įrašą apie ligą iš elektroninio sveikatos portalo esveikata.lt ir rašytinį paaiškinimą (jeigu sportininkas nepilnametis, paaiškinimą rašo tėvai (globėjai, rūpintojai));

2) karantino ir (ar) ekstremaliųjų situacijų metu, jeigu sporto mokymas per einamąjį mėnesį 14 dienų iš eilės yra nevykdomas kontaktiniu būdu;

3) sportininkams, priimtiems į mokyklą einamojo mėnesio 15 dieną ar vėliau.

SVARBU! Dokumentai, įrodantys mokesčio lengvatą, pateikiami mokyklos vadovui per 3 darbo dienas po ligos. Jeigu sportininko tėvai (globėjai, rūpintojai) arba pilnamečiai sportininkai laiku nepateikia ligą įrodančių dokumentų ir rašytinių paaiškinimų, mokestis neperskaičiuojamas ir skaičiuojamas bendra tvarka.