Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas 

įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal šį įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; 2) pavojaus aplinkai; 3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą; 4) neteisėtos veiklos finansavimo; 5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; 6) neteisėtu būdu įgyto turto; 7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą; 8) kitų pažeidimų.

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą arba prokuratūrai tiesiogiai.

Susipažinti kaip nagrinėjamas pranešimas galite pranešimo nagrinėjimo schemoje.

Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ direktoriaus 2019 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1-50 patvirtintas Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris nustato informacijos apie Kauno sporto mokykloje „Bangpūtys“ (toliau – Mokykla) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus pateikimą, Mokykloje veikiančiu vidiniu informacijos apiepažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Mokykloje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Mokykla sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) taip pat bet kuris kitas asmuo, Aprašo nustatyta tvarka pateikęs informaciją apie pažeidimus (toliau – Asmuo).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Mokykloje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

elektroninėmis ryšio priemonėmis: el. paštu pranesk@smbangputys.lt

asmeniškai informuodamas kompetentingą asmenį Eglę Petronienę tel. (8-37) 407673

Rekomenduojame Asmeniui pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo Asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) Asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad Asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.