Sportininko priėmimo į Kauno miesto savivaldybės

įsteigtą sporto mokyklą sutarties

2 priedas

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Čia pateikiama informacija apie Kauno miesto savivaldybės įsteigtos sporto mokyklos (toliau – Mokykla) tvarkomus asmens duomenis, teikiant sportinio ugdymo paslaugas į Mokyklą priimtam asmeniui (toliau – sportininkas) (įskaitant nepilnamečio sportininko tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenis).

1. Kokiais tikslais ir kokiais pagrindais tvarkomi asmens duomenys?

1.1. Siekiant vykdyti sportininko priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtą sporto mokyklą sutartį (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) 6 straipsnis 1 dalis b punktas). 

1.2. Siekiant vykdyti teisės aktų numatytas Mokyklos pareigas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, 9 straipsnio 2 dalies b punktas). 

1.3. Siekiant užtikrinti Mokyklos teisėtus interesus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). 

1.4. Duomenų subjekto sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). 

2. Kokiu tikslu ir kokie asmens duomenys tvarkomi? 

2.1. Sportinio ugdymo sutarčių apskaitos tikslu – sportininko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, bendrojo ugdymo įstaiga, klasė, sportininko tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. 

2.2. Įvairių pažymų (pvz.: apie sporto šakos lankymą, dalyvavimą varžybose ir kt.) išdavimo tikslu – sportininko vardas, pavardė, bendrojo ugdymo mokyklos pavadinimas, klasė, sporto šaka, treneris, sportinio ugdymo etapas, pasiekti rezultatai, treniruočių tvarkaraštis.

2.3. Popamokinių veiklų lankomumo apskaitos tikslu – sportininko vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, sporto šaka, sportinio ugdymo etapas,  elektroninio Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos mokinio pažymėjimo arba Kauno miesto viešojo transporto  elektroninio bilieto brūkšninio kodo numeris ir galiojimo data, buvimo vieta ir laikas.

2.4. Visuomenės informavimo apie Mokyklos veiklą tikslu – renginio metu filmuota medžiaga ir (ar) nuotraukos, kur užfiksuotas sportininkas, sportininko vardas, pavardė, gimimo metai, pasiekimai.

2.5. Dalyvavimo vietinėse ar tarptautinėse varžybose tikslu (dalyvaujant varžybose) –sportininko vardas, pavardė, gimimo data, užimta vieta.

2.6. Vidaus administravimo tikslu – kiti Mokykloje tvarkomi sportininko asmens duomenys (sveikatos duomenys pagal gydytojo išduotą sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, forma Nr. 068/a): vardas, pavardė, gimimo data, sporto šaka, treneris, rekomendacijos dėl sportinio krūvio. 

3. Kam gali būti teikiami sportininko asmens duomenys? 

Sportininko asmens duomenys gali būti teikiami valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms įgyvendinti, varžybas organizuojančioms įstaigoms teikiant dalyvių paraiškas. Tvarkant asmens duomenis yra taikomos reikiamos saugumo priemonės, kad būtų išsaugomas duomenų konfidencialumas.

4. Kiek laiko ir kur saugoma informacija?

Duomenys tvarkomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, ir saugomi ne ilgesnį laikotarpį, koks nustatytas Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose – 5 metus, pasibaigus sportininko priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtą sporto mokyklą sutarčiai. Šis terminas gali būti pratęstas tik teisės aktuose nustatytais pagrindais ir (ar) kompetentingos institucijos nurodymu. 

5. Kokios kaip duomenų subjekto turimos teisės?

5.1. Reikalauti susipažinti su asmens duomenimis. 

5.2. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis. 

5.3. Tam tikrais atvejais reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). 

5.4. Tam tikrais atvejais nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. 

5.5. Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą. 

5.6. Teisė į duomenų perkeliamumą. 

Atkreiptinas dėmesys, kad duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos BDAR nustatytais pagrindais. 

Jei manoma, kad asmens duomenys tvarkomi netinkamai ar kyla klausimų, galima kreiptis į Mokyklos duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@smbangputys.lt.

Jei manoma, kad teisės į privatumą buvo pažeistos, galima pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt. 

Patvirtinu, kad pranešimą perskaičiau 

_____________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)