Mokyklos administracija

Mokyklos direktorius
Rimantas Vilkas
Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja mokyklos darbą, vadovauja mokyklos personalui, atstovauja mokyklai įmonėse, įstaigose ir organizacijose, numato pagrindines mokyklos veiklos kryptis ir prioritetus, jų įgyvendinimo strategiją ir taktiką, organizuoja ir užtikrina mokyklos lėšų ir kito turto valdymą, naudojimo ir apskaitos kontrolę.
Kontaktai

Tel. (8 37) 40 76 74

El.paštas.: rimantas.vilkas@smbangputys.lt

Direktoriaus pavaduotojas
Rolandas Žentelis
Planuoja ir kontroliuoja mokomąjį sportinį darbą; vykdo varžybas ir kontrolinius normatyvus. Yra atsakingas už mokyklos sportininkų dalyvavimą šalies ir tarptautinėse sporto varžybose ir stovyklose.
Kontaktai

Tel. (8 37) 40 76 73

El.paštas.: rolandas.zentelis@smbangputys.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Rita Pročkienė
Atsakinga už ūkinės veiklos organizavimą ir kontroliavimą, ūkinės veiklos atsiskaitymus, saugos darbe reikalavimų vykdymą, saugumą ant vandens treniruočių ir varžybų metu. 
Kontaktai

Tel. (8-37) 38 44 40, Gervių g. 5 mob. tel. 8-61514119

El.paštas.: rita.prockiene@smbangputys.lt

Specialistė (buriavimo sporto šakos)

Inga Lisauskienė  

Atsakinga už buriavimo trenerių kvalifikacijos kėlimo priežiūrą, sporto renginių duomenų kaupimą, veda rezultatų apskaitą, atsakinga už mokyklos veiklos viešinimą Lietuvos žiniasklaidoje, ataskaitų rašymą, prižiūri mokslapinigių mokėjimą ir mokinių kaitos tvarkymą.
Kontaktai

Tel. (8 37) 40 76 73, R. Kalantos g. 124

 
 
Sportinio ugdymo organizatorė
Lina Vytėnienė
Atsakinga už irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo trenerių kvalifikacijos kėlimo priežiūrą, sporto renginių duomenų kaupimą, rezultatų apskaitos vedimą, mokslapinigių mokėjimo ir mokinių kaitos priežiūrą ir tvarkymą.
Kontaktai

tel. (8-37) 38 44 40, Gervių g. 5

El.paštas.: lina.vyteniene@smbangputys.lt

Specialistė (personalo)
Skaistė Petkūnienė
Užtikrina tinkamą personalo dokumentų administravimą: rengia darbo sutartis, tvarko darbuotojų asmens bylas, derina ir rengia Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ darbuotojų atostogų teikimo grafikus; pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
Kontaktai

tel. (8-37) 38 44 40, Gervių g. 5

El.paštas.: skaiste.petkuniene@smbangputys.lt

Specialistė (ūkio)
Inga Grabnickaitė
 
Atsakinga už  sporto mokyklos automobilių ir  kuro katerių nurašymo ataskaitas, atlieka mokyklos inventoriaus nurašymo dokumentų tvarkymo funkcijas.
 
Kontaktai

Tel. (8-37) 38 44 40, Gervių g. 5 tel. (8 37) 40 76 73, R. Kalantos g. 124

 
 
Referentė
Eglė Petronienė
 
Atlieka sporto mokyklos dokumentų tvarkymo funkcijas. Direktoriaus pavedimu rengia raštus ir kitus dokumentus, veda dokumentų registrus, tvarko bylas ir užtikrina jų saugojimą.
 
Kontaktai
Tel. (8 37) 40 76 73, R. Kalantos g. 124

El.paštas.: info@smbangputys.lt