Rimantas Vilkas

DIREKTORIUS

 

 

Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja mokyklos darbą, vadovauja mokyklos personalui, atstovauja mokyklai įmonėse, įstaigose ir organizacijose, numato pagrindines mokyklos veiklos kryptis ir prioritetus, jų įgyvendinimo strategiją ir taktiką, organizuoja ir užtikrina mokyklos lėšų ir kito turto valdymą, naudojimo ir apskaitos kontrolę.

Tel. (8 37) 40 76 73

El. paštas: rimantas.vilkas@smbangputys.lt

Rolandas Žentelis

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Planuoja ir kontroliuoja mokomąjį sportinį darbą; vykdo varžybas ir kontrolinius normatyvus. Yra atsakingas už mokyklos sportininkų dalyvavimą šalies ir tarptautinėse sporto varžybose ir stovyklose

Tel. (8 37) 40 76 73

El. paštas: rolandas.zentelis@smbangputys.lt

Rita Pročkienė

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIUI

Organizuoja ir kontroliuoja mokyklos ūkinę veiklą, atsiskaitymus, saugos darbe reikalavimų vykdymą, užtikrina saugumą ant vandens treniruočių ir varžybų metu.

Tel. (8 37) 40 76 73

Mob. tel. 8-615 14119

El. paštas: rita.prockiene@smbangputys.lt

Inga Grabnickaitė

SPECIALISTĖ (ŪKIO)

Atsakinga už  sporto mokyklos automobilių ir  kuro katerių nurašymo ataskaitas, atlieka mokyklos inventoriaus nurašymo dokumentų tvarkymo funkcijas.

Tel. (8 37) 40 76 73

El. paštas: inga.grabnickaite@smbangputys.lt

 

Lina Vytėnienė

SPORTINIO UGDYMO ORGANIZATORĖ

Atsakinga už mokykloje dirbančių trenerių kvalifikacijos kėlimo priežiūrą, sporto renginių duomenų kaupimą, veda rezultatų apskaitą, atsakinga už mokyklos veiklos viešinimą Lietuvos žiniasklaidoje, ataskaitų rašymą, prižiūri mokslapinigių mokėjimą ir mokinių kaitos tvarkymą.

Tel. (8 37) 40 76 73

El. paštas: lina.vyteniene@smbangputys.lt

Inga Lisauskienė

SPORTO ADMINISTRAVIMO SPECIALISTĖ

Bendrauja su esamais ir naujais mokyklos sporto bazės interesantais, teikia informaciją apie paslaugas, kontroliuoja lankytojų srautus, administruoja praėjimo kontrolės programą, atsako už praėjimo kortelių, laikrodukų išdavimą jų apskaitą, koordinuoja sporto salių) darbo planavimą ir organizavimą.

Tel. (8-37) 38 44 40

El. paštas.: inga.lisauskiene@smbangputys.lt

Eglė Petronienė

PERSONALO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SPECIALISTĖ

Užtikrina tinkamą personalo dokumentų administravimą: rengia darbo sutartis, tvarko darbuotojų asmens bylas, derina ir rengia Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ darbuotojų atostogų teikimo grafikus; pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Atlieka sporto mokyklos dokumentų tvarkymo funkcijas. Direktoriaus pavedimu rengia raštus ir kitus dokumentus, veda dokumentų registrus, tvarko bylas ir užtikrina jų saugojimą.

Tel. (8 37) 40 76 73

El. paštas.: info@smbangputys.lt